Naše nabídka

Ekologické výukové programy (EVP) připravujeme pro žáky 1. a 2. stupně základních škol a studenty středních škol. Jednotlivé programy na sebe tematicky navazují (doporučujeme je proto zařazovat do výuky postupně), zároveň ale fungují jako samostatné celky. Některé se soustřeďují více na získávání vědomostí, jiné jsou zaměřené na sociální či senzomotorické učení (podle toho je najdete pod ikonami Znám, Mám rád a Pečuji). Ve většině případů se ale všechny tři roviny prolínají a doplňují.

Nabízené programy jsou půldenní, v časovém rozsahu 2 až 4 hodiny. Výuka probíhá nejčastěji v terénu ve Slavonicích a okolí. Dbáme na to, aby místo výuky bylo dostupné veřejnou dopravou. Zároveň zařazujeme programy vhodné pro chladnější období do interiéru, ať už u nás ve Spolkovém domě Slavonice, anebo přímo ve školách.
Cena programů je stanovena na 40,-Kč za účastníka.

Následující symboly vám usnadní orientaci v základních parametrech nabízených programů:

stromstrom

místo:
interiér
/ terén

auto dostupné
veřejnou
dopravou
budik doba
trvání
programu
strom doporučený
věk
účastníků
strom období,
ve kterém je
program nabízen

 

Přehled programů

Vrásky jednoho domu

Jeden dům, mnoho osudů

Druhá světová válka a co bylo po ní v českém pohraničí

venku

Spolkový dům Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 120 min. kluk od 7. tř ZŠ slunce celoročně

Ve starém nově - energie šetrné?

Zdroje energií a způsoby jejich využití

nejšetrnější energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat

venku

Spolkový dům Slavonice + škola

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 + 120 min. kluk II. stupeň ZŠ a SŠ slunce celoročně

Život v mnoha podobách

Kde se vzal život na Zemi a jaké na sebe bere podoby?
úvod do ekologie

venku

vybraná Graselova stezka /  terén u školy

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Síla vody

Základní podmínka života
voda v krajině jako pomocník člověka

strom

Slavonice / škola a okolí / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom září - červen

Síla vody I. (voda v krajině)

Program se soustředí na význam vody pro Zemi a život na ní. Pracuje s vodním cyklem a různými podobami, které na sebe voda bere. Na praktických příkladech v terénu představuje vazbu vody na okolní přírodu a vliv, který má působení člověka na výskyt a chování vody. V neposlední řadě zkoumá tradiční i moderní způsoby využití energie vody, s riziky, které to může přinášet, a způsoby jejich minimalizace.

Hlavní témata:

vodní cyklus, voda v krajině, meliorace, absorpce, energie vody, klima

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí
– Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, dějepis)

Cíle:

Děti... osvěží si základní znalosti o vodě z hlediska jejího složení, povahy a funkcí v krajině

– na příkladech vysvětlí význam vody pro krajinu, přírodu i člověka
– pochopí vliv lidské činnosti na vodu v krajině a dopady, které jeho hospodaření může mít
 
strom

Slavonice / škola a okolí / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad, duben - červen
Síla vody II. (voda v domácnosti)
Pokračování programu o vodě tentokrát přivede děti ke zkoumání vodního prostředí s ohledem na jeho čistotu a k zamyšlení nad zdroji znečištění. Společně si definujeme, kde všude vodu používáme a jak bychom mohli pitnou vodu šetřit.
Hlavní témata:
biologické indikátory znečištění vod, využití vody, šetrná domácnost

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Člověk a příroda (chemie, přírodopis)
– Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)
Cíle:

Děti...

– naučí se určovat čistotu vody mj. podle výskytu vodních mikroorganismů
– seznámí se s charakterem používání vody v ČR a s globálním přesahem přístupu k pitné vodě
– uvědomí si své vlastní možnosti a význam šetření s vodou
 
 
strom

Slavonice / škola / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně
Síla vody III. (globálně)
Program přizpůsobený pro starší děti z 8.a 9. třídy ŽS a střední školy. Tematicky vychází z prvního programu, jeho těžiště je v problematice působení vody v krajině, nakládání s vodou a ekologickými, ekonomickými i politickými dopady, které to má.
Program pracuje s již nabytými znalosti dětí, které rozvíjí a zasazuje do souvislostí. Rozvíjí fantasi a kreativitu dětí, schopnost formulovat sdělení, vyjádřit názor a v závěrečné simulační hře jej také obhájit. Na příkladu plánované stavby vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe a rozdělení vod Nilu nechává zažít rolovou povahu životních situací a různé možnosti, jak se v nich zorientovat.
Hlavní témata:
voda v krajině, vodní díla, lidská práva, účast veřejnosti
Začlenění do RVP (celé nebo části programu):
– průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Člověk a příroda (chemie, přírodopis)
– Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví)
- Člověk a společnost (Výchova k občanství)
Cíle:

Děti...

– do širších souvislostí zasadí téma malého a velkého vodního cyklu
– na příkladech se seznámí s dopady stavby vodních děl na krajinu a jejich významem pro člověka
– procvičí si schopnost formulovat názor a obhajovat ho v diskuzi

HLEDAČKY – vycházky s příběhem

Tajemství Slavonic ve veršovaných příbězích
poznávání historie, umění a kultury při cestě za pokladem

venku

Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 60 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

S Grázlem v patách

Tajemná zákoutí, loupežníci a my
stmelování školních kolektivů s využitím místní přírody, historie, mateřského či anglického jazyka

venku

Graselova stezka
zámecký park
Maříž

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk 2. st. ZŠ /
1. r. SŠ
slunce září – listopad
duben – červen

Energie, co nás spojuje

Co nemusí být na první pohled vidět
energie v nás a okolo nás a možnosti jejího přijímání i předávání

strom

Graselova stezka
u Českého Rudolce

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Ve spojení je síla
učíme se spolupráci a poznáváme sami sebe

strom

Graselova stezka
u Dolního
Bolíkova / terén u školy

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 6. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

The true cost of our clothes

Je to i tvá volba, aneb „Co si dnes vezmu na sebe?“
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování v anglické verzi

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Příběhy věcí: FIXA

Než se dáme do díla
výrobní proces a jeho environmentální dopady

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Rub a líc našich oděvů

Je to i tvá volba, aneb co si dnes vezmu na sebe?
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování

 

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom celoročně

 

 

 

 

Jsme členem organizace

KRASEC

Go to Top