SEZNAMTE SE: „SOCIÁLKA“

Zuzana Bláhová

 

„Dojdeme si na sociálku. Sousedka bere sociální dávky, vyřídíme si je také“. Je vám jasné, kam máte jít? Víte, jaké dávky bere sousedka? Pokud se tři domluvíte, že se sejdete před sociálkou, nemusíte se potkat ani dvě, natož všechny tři. Tzv. sociálek je totiž více. Tři, jako kouzelné Popelčiny oříšky. A z každého oříšku na vás vypadne jiný druh sociálních dávek. Teď si je tedy v rámci prvního dílu miniseriálu, který nabídne náhled do sociální problematiky, představíme.

 

 

1 ODBOR STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY ÚŘADU PRÁCE

 

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. Ve státní sociální podpoře se využívá při zjišťování nároku na některé dávky a při výpočtu výše některých dávek tzv. životní minimum. Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb. Životní minimum upravuje zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto zákona se poskytují následující dávky:

Přídavek na dítě

Přídavek na dítě je základní dlouhodobou dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady, spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním roce. Za příjem se považuje i rodičovský příspěvek.

Rodičovský příspěvek

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o malé nebo zdravotně postižené dítě. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny ani výdělečná činnost pečujícího rodiče.

Sociální příplatek

Cílem této dávky je pomáhat rodinám s nízkými příjmy a zdravotně postiženým členem krýt náklady spojené se zabezpečováním potřeb jejich dětí. U tohoto druhu dávky je testován příjem rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považuje i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek.

Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí.

Porodné

Porodné je dávka, kterou se jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního dítěte. Při poskytnutí dávky je testován příjem rodiny v předchozím kalendářním čtvrtletí. Za příjem není považován rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.

Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu. Příjem rodiny se netestuje.

 

 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 

Česká správa sociálního zabezpečení je samostatnou rozpočtovou organizací podřízenou Ministerstvu práce a sociálních věcí. Česká správa sociálního zabezpečení jako orgán státní správy vykonává působnost v oblasti sociálního zabezpečení (důchodového pojištění a nemocenského pojištění) a lékařské posudkové služby. Strukturu ČSSZ tvoří ústředí ČSSZ, pracoviště ČSSZ, okresní správy sociálního zabezpečení, Pražská správa sociálního zabezpečení a Městská správa sociálního zabezpečení Brno a jejich územní pracoviště.

Důchodové a nemocenské pojištění je založeno na pojistném principu, tj. na pravidelném placení příspěvku – pojistného. Peníze, které ČSSZ v souladu se zákonem č. 589/1992 Sb. na pojistném vybere, je příjmem státního rozpočtu. Pojistné na sociální zabezpečení zahrnuje platby na nemocenské pojištění, důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Povinnost platit pojistné mají zaměstnavatelé, zaměstnanci, kteří jsou účastni nemocenského a důchodového pojištění nebo pouze důchodového pojištění, osoby samostatně výdělečně činné a lidé, kteří se dobrovolně důchodově pojistili.

Nemocenské pojištění

Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o dávkách nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství) každý pracovní den na telefonním čísle 840 406 040. Místní příslušnost OSSZ k výplatě dávky zaměstnanci se řídí sídlem zaměstnavatele nebo místem mzdové účtárny. Pro OSVČ a zahraničního zaměstnance je místně příslušná OSSZ podle jeho trvalého pobytu (jde-li o cizince podle místa hlášeného pobytu v ČR, popř. podle místa podnikání).

Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského pojištění umístěných na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/7 - lze stanovit, za podmínek tam uvedených, výši dávek nemocenského pojištění – výpočet ošetřovného, výpočet peněžité pomoci v mateřství, výpočet výše nemocenského.

Důchodové pojištění

Call centrum důchodového pojištění vyřizuje dotazy veřejnosti a poskytuje informace o důchodech každý pracovní den na telefonním čísle 257 062 860. Lidé se mohou na informační kancelář a call centrum ústředí ČSSZ v souvislosti s důchody obrátit s dotazy, žádat o důchod je však možné pouze na příslušných OSSZ/ÚP.

Pomocí věkové kalkulačky a důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - viz http://www.mpsv.cz/cs/2435 - lze provést, za podmínek tam uvedených, informativní výpočet starobního, případně předčasného starobního důchodu.

 

 

ODBORY SOCIÁLNÍCH VĚCÍ MAGISTRÁTŮ NEBO MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

 

Tyto odbory mívají různé názvy (nejčastěji „sociálních věcí“ či „sociálních věcí a zdravotnictví“) a i vnitřní členění bývá různé, jednotliví úředníci mívají různé kumulace agend podle velikosti úřadu a místních specifik. Bez ohledu na různící se seznamy funkcí na jmenovkách u jednotlivých dveří tam ale s jistotou najdete tyto agendy:

Sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)

Zde najdete lidi, na které se můžete obrátit, máte-li zájem stát se pěstouny či adoptovat dítě. Dále jsou zde lidé, kteří budou zastupovat zájmy vašeho dítěte, budete-li se rozvádět nebo si z jiných důvodů chcete nechat soudně upravit poměry nebo styk s dítětem. Titíž lidé vám zatlučou na dveře, udá-li vás někdo, že své dítě zanedbáváte. Pokud vaše ratolest zlobí přes míru, pravděpodobně se setkáte také se zdejším kurátorem pro mládež. Všichni tito lidé jsou tu ale v první řadě proto, aby vám poradili a pomohli řešit vaši situaci, nikoli aby vám ztrpčovali život.

Výkon této agendy se opírá zejména o tyto zákony: č. 359/1999 O sociálně-právní ochraně dětí, č. 94/1963 O rodině, č. 140/1961 Trestní zákon (pokud něco podstatně zanedbáte, např. výživné nebo povinnou školní docházku své ratolesti), č. 218/2003 O soudnictví ve věcech mládeže (pokud se vaše dítě utrhne ze řetězu).

Pomoc v hmotné nouzi

Zde můžete najít pomoc, pokud vám nestačí na pokrytí životních nákladů ani dávky Státní sociální podpory. Můžete dosáhnout nároku na tzv. doplatek na bydlení, nebo na tzv. příspěvek na živobytí. Pokud se dostanete do náhlé tíživé situace, můžete využít i dávku tzv. mimořádné okamžité pomoci. O nároku na poskytnutí dávky ale nerozhoduje pracovník podle toho, jak jste mu sympatičtí, vše včetně výše dávky spočítá počítačový program. Zkušený pracovník ale odhadne alespoň to, jestli na dávku dosáhnete, nebo ne. Pracovníci vám poskytnou i sociální poradenství vedoucí k řešení hmotné nouze nebo jejímu předcházení. Kromě toho také provádí sociální šetření v obydlí občanů, kteří žádají o poskytnutí dávek ze systému hmotné nouze a spolupracují s obcí, v jejíž působnosti se bydliště osoby v hmotné nouzi nachází.

Výkon této agendy se opírá o tyto zákony: č. 111/2006 O pomoci v hmotné nouzi, č. 110/2006 O životním a existenčním minimu.

Sociální služby – příspěvek na péči

Zde najdete pomoc, pokud potřebujete příspěvek na úhradu některé sociální služby (typicky terénní pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou či péče jednoho člena rodiny o druhého, např. pokud pečujete o svého starého rodiče či např. o postižené dítě nebo manžela, ale třeba i o sousedku). Žadatelem je vždy ten, kdo péči potřebuje a kdo si ji pak z příspěvku na péči bude hradit. Vy tedy můžete dojít na úřad a s pracovníkem se poradit, ale žádost musí podepsat váš senior nebo sousedka. Ti pak obdrží peníze a zaplatí si buď sociální službu nebo vás jako pečující osobu. Sociální šetření provede pracovník úřadu, který vám také nakonec pošle rozhodnutí, ale fakticky o přiznání nároku na příspěvek v jednom ze čtyř stupňů závislosti rozhoduje posudkový lékař OSSZ.

Výkon této agendy se opírá o zákon č. 108/2006 O sociálních službách.

Péče o zdravotně postižené občany

Zde můžete požádat o mimořádné výhody ( průkazy TP, ZTP, ZTP/P), jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení motorového vozidla, příspěvek na celkovou opravu motorového vozidla, příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu, příspěvek na zvýšené životní náklady (např. některé diety), příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, příspěvek na úhradu za užívání garáže, příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým občanům.

Výkon této agendy se opírá o zákon č. 100/1988 O sociálním zabezpečení.

Sociální kurátor

Poskytuje odborné sociální poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností, přitom spolupracuje zejména se zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, s Vězeňskou službou České republiky, Probační a mediační službou České republiky.

Protidrogový koordinátor

Zajišťuje protidrogovou prevenci a prevenci kriminality s drogami spojené.

Romský poradce

Poskytuje pomoc a poradenství Romům při řešení specifických životních situací.

Dále tyto odbory obvykle zajišťují vykonávání funkce opatrovníka nesvéprávným osobám, pokud je město soudem ustanoveno opatrovníkem, realizují činnost Komise sociálně-právní ochrany dětí (dané ze zákona), případně i jiných komisí (např. prevence kriminality, výchovná komise, sociální komise či dalších).

Když se na váš místně příslušný odbor sociálních věcí obrátíte se žádostí o spolupráci, např. o nějaké přednášky ke konkrétní problematice či spoluúčast na nějaké vaší akci, jistě vás neodmítnou.

 

 

V PŘÍŠTÍM DÍLU UVIDÍTE

 

Nabídneme podrobnější pohled do činnosti pracovníků sociálně-právní ochrany dětí. Těšte se za čtvrt roku.

 

 

ZDROJE

 

http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/

http://www.cssz.cz/