Tajemná zákoutí, loupežníci a my
stmelování školních kolektivů s využitím místní přírody, historie, mateřského či anglického jazyka

venku

Graselova stezka
zámecký park
Maříž

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk 2. st. ZŠ /
1. r. SŠ
slunce září – listopad
duben – červen

Program využívá přírodní, kulturní a historické zajímavosti slavonického pohraničí k rozvoji jazykových a obecně komunikačních dovedností. Zábavnou formou přibližuje historii a přírodní prostředí - žáci se seznamují s obyvateli krajiny, rostlinami, zvířaty i historickými postavami, především loupežníkem Graselem. Interaktivními jazykovými a multikulturními aktivitami žáci rozvíjí komunikační dovednosti a vytváří nové vazby a vztahy k místu, kde žijí. Program nabízíme v české a anglické variantě s různými stupni obtížnosti.

Hlavní pojmy:

multikulturní výchova,komunikační dovednosti, člověk, příroda, krajina a její legendy

Začlenění do RVP:

– vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk;
– občanská výchova, multikulturní výchova, dějepis;
– průřezové téma environmentální výchova - vztah člověka k prostředí, člověk a příroda;
– zeměpis, přírodopis.

Cíle:

Žáci...
– posílí a rozvinou komunikačních dovednosti v cizím i vlastním jazyce;
– blíže poznají místní přírodu a historii;
– vyzkouší si modelové příklady jednání, které napomáhají rozvíjení spolupráce a posilují osobní zodpovědnost.