Co nemusí být na první pohled vidět
energie v nás a okolo nás a možnosti jejího přijímání i předávání

strom

Graselova stezka
u Českého Rudolce

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Energie, co nás spojuje: STROMY

Terénní program se věnuje zalesněné krajině a její hodnotě. Těžiště programu patří stromům a jejich významu pro krajinu i člověka. Rozmanitým vnímáním stromů a lesa posílíme náš fyzický i duchovní vztah k živé přírodě.

Hlavní pojmy:

Les, stromy, funkce lesa, využití lesa, umění

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– Průřezové téma Environmentální výchova
– Člověk a jeho svět
– Člověk a příroda
– Výchova ke zdraví

Cíle:

Děti...
– kreativním způsobem posílí svůj vztah k živé přírodě
– pochopí funkce lesa a možnosti hospodaření v lese
– osvěží si znalost stromů a dalších rostlin rostoucích v lese

 

Energie, co nás spojuje: SLOVO A MYŠLENKA

strom

Graselova stezka
u Dolního Bolíkova
/ okolí školy

auto veřejnou
dopravou
budik 200 min. strom od 8. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Pokračování programu o životních energiích se tentokrát zaměřuje na problematiku mezilidské komunikace jako způsobu předávání energií. Naučíme se používat techniky pozitivně směrované komunikace ve vztahu k druhým i sobě samému. Součástí programu jsou pohybová cvičení věnovaná technice správného dýchání a vypořádávání se se stresem.

Hlavní pojmy:

komunikace, pozitivní myšlení, aktivní naslouchání, dýchání, meditace,

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– Průřezová témata Osobnostní a sociální výchova
– Environmentální výchova a Výchova demokratického občana
– vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět
– Člověk a společnost; Jazyk a jazyková komunikace
– Výchova ke zdraví

 Cíle:

Děti...
– posílí pozitivní vztah k sobě samému
– seznámí se s technikami péče o tělesné a duševní zdraví
– seznámí se s technikami pozitivního myšlení a komunikace a vyzkouší si jejich použití v praxi.