Ve spojení je síla
učíme se spolupráci a poznáváme sami sebe

strom

Graselova stezka
u Dolního
Bolíkova / terén u školy

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 6. třídy
zákl. školy
strom září - listopad,
duben - červen

Program staví na vlastním prožitku žáků a studentů, na jejich vlastní zkušenosti s řešením konkrétních situací namodelovaných ve hře. Posiluje a rozvíjí jejich schopnosti být součástí skupiny, efektivně se zapojit do týmové spolupráce. Základem je prožitek, ve kterém účastníci zvládají plnit zadané úkoly. Program podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost, ohleduplnost ve vztahu k sobě i ostatním.

Hlavní pojmy:

týmová spolupráce, komunikace, společenská interakce

Začlenění do RVP:

– Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova
– Výchova demokratického občana
– Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace
– Člověk a společnost

Cíle:

žáci a studenti...
– naučí se znalosti a dovednosti komunikace, týmové spolupráce, racionální obhajoby a zdůvodnění vlastních názorů a stanovisek
– vyzkouší si modelové příklady jednání, které napomáhají rozvíjení spolupráce a vedou k zodpovědnosti
– získají návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana.