Je to i tvá volba, aneb co si dnes vezmu na sebe?
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování

 

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Jádrem programu je simulační hra věnovaná environmentálním i sociálním dopadům současné textilní výroby. Děti se během programu seznamují s textilními vlákny – lnem, konopím, bavlnou, vlnou, syntetickými vlákny – nahlédneme do historie zpracování textilu v českých zemích, následně se budeme věnovat současné dominanci chemizované bavlny a umělých vláken a dopadům jejich produkce na životní prostředí. Současně si představíme dnes dostupné ekologicky a sociálně příznivější alternativy a naučíme se je rozlišovat. Součástí programu je dílna ručního zpracování přírodních vláken (lámání, česání, tkaní).

Hlavní pojmy:

textil, vlákna, třetí svět, ekologické zemědělství, pesticidy, spravedlivý obchod

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– Průřezové téma Environmentální výchova
– Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Multikulturní výchova
– Výchova demokratického občana
– Vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a společnost, Člověk a svět práce

 

Cíle:

Děti...
– rozpoznají textilní vlákna a jejich rostlinné zdroje
– získají základní znalosti o procesu získávání textilních vláken
– naučí se vnímat nákup textilu v environmentálních a sociálních souvislostech
– naučí se zpracovávat stonky lnu a konopí, příp. vlnu a bavlněnou přízi tradičním způsobem