Druhá světová válka a co bylo po ní v českém pohraničí

venku

Spolkový dům Slavonice

vlak veřejnou
dopravou
budik 120 min. kluk od 7. tř ZŠ slunce celoročně

Komponovaný program věnovaný poválečné historii příhraničních oblastí Československa v kontextu Spolkového domu Slavonice. Program sestává z prohlídky a komentovaného promítání fotografií z historie původně Německého spolkového domu ve Slavonicích, z promítání krátkého dokumentárního filmu a samostatnou prací účastníků s pracovními listy a ukázkami z komiksové knihy „Ještě jsme ve válce“.

Program je možné soustředit na některé z následujících témat:

  • Druhá světová válka v československém pohraničí
  • Rok 1945 – 1948: poválečný odsun německého obyvatelstva, dosídlení, lidové soudy
  • Padesátá léta: politické procesy
  • Železná opona
  • Pražské jaro
  • Normalizace

Hlavní témata:

druhá světová válka, poválečné uspořádání, odsun, kolektivizace, občanská angažovanost

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

Člověk a společnost, člověk a příroda, osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, globální výchova, občanská výchova, dějepis

Cíle:

Děti

Na příkladu historie Spolkového domu poznají historické období od 30. let 20. století do současnosti;
uvědomí si význam aktivního občanství jako klíčového prvku demokratické společnosti;
pochopí, jaké měla 2. sv. válka a navazující události v českém pohraničí dopad na místní populaci i krajinu.