Kde se vzal život na Zemi a jaké na sebe bere podoby?
úvod do ekologie

venku

vybraná Graselova stezka /  terén u školy

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk od 3. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Život na Zemi I.

Úvodní program projektového cyklu se soustředí na témata vzniku života na Zemi a na jeho ekologické charakteristiky. Do tohoto kontextu pak začleňuje člověka a jeho současný svět. Program je pohledem na rozmanitost a nepředvídatelnost života v mnoha různých perspektivách.

Hlavní témata:

vesmír, Země, příroda, vztahy v přírodě, člověk a příroda, ekosystémy, potravní řetězce

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Environmentální výchova, Multikulturní výchova;
– vzdělávací oblast Člověk a příroda(fyzika, zeměpis, přírodopis)
– Člověk a jeho svět (Rozmanitost přírody)
– Člověk a společnost (Výchova k občanství)

 

Cíle:

Děti...
– prohloubí svůj vztah k živé přírodě;
– seznámí se se základními ekologickými pojmy a jejich významem;
– připomenou si vazby v potravních řetězcích a vliv člověka na ekosystémy;
– uvědomí si platnost přírodních zákonů pro člověka.

 

Život na Zemi II.

venku

vybraná Graselova stezka /  terén u školy

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 min. kluk od 5. třídy
zákl. školy
slunce celoročně

Terénní program zábavnou formou hledá odpovědi na otázku „kde se nachází hranice přírodního a umělého?“. Budeme objevovat rozdílné vlivy člověka na ekosystémy, zamyslíme se nad tím, jak lidé ovlivňují přírodu a jak příroda ovlivňuje lidi. V krajině budeme pátrat po důkazech někdejšího propojení člověka s přírodou.

Hlavní témata:

vztah člověka a přírody, ekosystémy, potravní řetězce, monokultury a polykultury, ohrožené druhy rostlin a živočichů, člověk v krajině

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Environmentální výchova
– vzdělávací oblast Člověk a příroda (zeměpis, přírodopis)
– Člověk a společnost (dějepis)
– Člověk a svět práce (svět práce)

 

Cíle:

Děti...
– naučí se rozpoznávat různé ekosystémy v člověkem ovlivněné krajině;
– rozeznají rozdíly v zásazích člověka do krajiny s ohledem na biodiverzitu;
– na konkrétních krajinných prvcích se seznámí s vývojem vztahu kultury a přírody;
– uvědomí si svobodu výběru přístupu člověka k přírodě.