Základní podmínka života
voda v krajině jako pomocník člověka

strom

Slavonice / škola a okolí / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 3. třídy
zákl. školy
strom září - červen

Síla vody I. (voda v krajině)

Program se soustředí na význam vody pro Zemi a život na ní. Pracuje s vodním cyklem a různými podobami, které na sebe voda bere. Na praktických příkladech v terénu představuje vazbu vody na okolní přírodu a vliv, který má působení člověka na výskyt a chování vody. V neposlední řadě zkoumá tradiční i moderní způsoby využití energie vody, s riziky, které to může přinášet, a způsoby jejich minimalizace.

Hlavní témata:

vodní cyklus, voda v krajině, meliorace, absorpce, energie vody, klima

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezové téma Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí
– Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, dějepis)

Cíle:

Děti... osvěží si základní znalosti o vodě z hlediska jejího složení, povahy a funkcí v krajině

– na příkladech vysvětlí význam vody pro krajinu, přírodu i člověka
– pochopí vliv lidské činnosti na vodu v krajině a dopady, které jeho hospodaření může mít
Â
strom

Slavonice / škola a okolí / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 5. třídy
zákl. školy
strom září - listopad, duben - červen
Síla vody II. (voda v domácnosti)
Pokračování programu o vodě tentokrát přivede děti ke zkoumání vodního prostředí s ohledem na jeho čistotu a k zamyšlení nad zdroji znečištění. Společně si definujeme, kde všude vodu používáme a jak bychom mohli pitnou vodu šetřit.
Hlavní témata:
biologické indikátory znečištění vod, využití vody, šetrná domácnost

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

– průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Člověk a příroda (chemie, přírodopis)
– Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví)
Cíle:

Děti...

– naučí se určovat čistotu vody mj. podle výskytu vodních mikroorganismů
– seznámí se s charakterem používání vody v ČR a s globálním přesahem přístupu k pitné vodě
– uvědomí si své vlastní možnosti a význam šetření s vodou
ÂÂ
ÂÂ
strom

Slavonice / škola / vodní pila Penikov

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně
Síla vody III. (globálně)
Program přizpůsobený pro starší děti z 8.a 9. třídy ŽS a střední školy. Tematicky vychází z prvního programu, jeho těžiště je v problematice působení vody v krajině, nakládání s vodou a ekologickými, ekonomickými i politickými dopady, které to má.
Program pracuje s již nabytými znalosti dětí, které rozvíjí a zasazuje do souvislostí. Rozvíjí fantasi a kreativitu dětí, schopnost formulovat sdělení, vyjádřit názor a v závěrečné simulační hře jej také obhájit. Na příkladu plánované stavby vodního koridoru Dunaj - Odra - Labe a rozdělení vod Nilu nechává zažít rolovou povahu životních situací a různé možnosti, jak se v nich zorientovat.
Hlavní témata:
voda v krajině, vodní díla, lidská práva, účast veřejnosti
Začlenění do RVP (celé nebo části programu):
– průřezová témata Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Člověk a příroda (chemie, přírodopis)
– Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví)
- Člověk a společnost (Výchova k občanství)
Cíle:

Děti...

– do širších souvislostí zasadí téma malého a velkého vodního cyklu
– na příkladech se seznámí s dopady stavby vodních děl na krajinu a jejich významem pro člověka
– procvičí si schopnost formulovat názor a obhajovat ho v diskuzi