Než se dáme do díla
výrobní proces a jeho environmentální dopady

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně
Program věnovaný šetrnému spotřebitelství a problematice životního cyklu výrobků. Děti objeví složitý svět výrobních a spotřebních vztahů včetně dopadů výrobních procesů na životní prostředí. Společně se zamyslíme nad vlivem našeho vlastního spotřebitelského chování. Budeme zkoumat, jak v Centropenu Dačice při výrobě fixy hospodaří s vodou, odpady, energiemi a jaký je dopad výroby na životní prostředí.

Hlavní témata:

výroba a spotřeba, odpady, environmentální management, konzumerismus, šetrné spotřebitelství, energie, životní cyklus výrobku

Začlenění do RVP:

– Průřezové téma Environmentální výchova
– Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
– Vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví), Člověk a společnost (Výchova k občanství), Člověk a svět práce (Svět práce)

Cíle:

Děti...
– pochopí problematiku životního cyklu výrobků
– uvědomí si vlastní postavení jako spotřebitelů a možnosti šetrné spotřeby
– naučí se vnímat nakupování v environmentálních a sociálních souvislostech
– poznají výrobu psacích potřeb ve firmě Centropen Dačice a její ekologické souvislosti