Je to i tvá volba, aneb „Co si dnes vezmu na sebe?“
globální pohled na naše každodenní spotřebitelské chování v anglické verzi

vevnitr

učebna ZŠ / Spolkový dům Slavonice

auto veřejnou
dopravou
budik 180 min. strom od 7. třídy
zákl. školy
strom celoročně

Skutečná cena našich oděvů

Účastníci se interaktivní formou s využitím anglického jazyka seznámí s problémy současné průmyslové výroby a úlohou spotřebitelů. Budou studovat různé zdroje textilních vláken. Objeví ekologické a sociální dopady produkce bavlny a zároveň alternativy jako je bio, fair-trade... Nakonec dostanou příležitost zpracovat si pomocí tradičních ručních nástrojů vlastní přírodní vlákna.

Hlavní pojmy:

textil, vlákna, třetí svět, ekologické zemědělství, pesticidy, spravedlivý obchod

Začlenění do RVP:

– vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace, cizí jazyk; průřezové téma environmentální výchova - vztah člověka k prostředí, člověk a příroda, umění a kultura;
– Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech; Člověk a jeho svět (Člověk a jeho zdraví);
– Člověk a společnost (Výchova k občanství), Člověk a svět práce (Svět práce); předměty zeměpis, přírodopis, anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, pracovní vyučování.

Cíle:

Účastníci...
– rozvinou znalost a aktivní používání anglického jazyka;
– rozvinou schopnost kriticky zhodnotit konzumní způsob života a orientovat se v ekologicky šetrných alternativách;
– vyzkouší si zpracování stonků lýkových rostlin tradičním způsobem.