Zdroje energií a způsoby jejich využití

nejšetrnější energie je ta, kterou nemusíme spotřebovat

venku

Spolkový dům Slavonice + škola

vlak veřejnou
dopravou
budik 180 + 120 min. kluk II. stupeň ZŠ a SŠ slunce celoročně

Program je rozdělen na dvě části. První část využívá Spolkového domu Slavonice - nízkoenergeticky rekonstruované památky vybavené moderními technologiemi - k praktické ilustraci možností, které při zajišťování energie a jejím šetření máme, pracuje také s konkrétními příklady výroby energie v České republice, na kterých ilustruje výhody i nevýhody různých energetických zdrojů pro spotřebitele i životní prostředí.

Druhá část programu probíhá ve škole. Jejím jádrem je simulační hra, která děti staví do role tvůrců energetické koncepce pro konkrétní mikroregion. Vycházejí přitom z místních energetických potenciálů a snaží se vytvořit co nejbezpečnější energetický mix. Nevyhnou se ale ani intrikám a politickým a ekonomickým lobby. Tato část programu pomáhá účastníkům zažít získané vědomosti a procvičit se v argumentačních dovednostech.

Hlavní témata:

Úspory energie, energetické zdroje, vytápění, elektrická energie a její produkce; dopady energetiky na životní prostředí a společnost.

Začlenění do RVP (celé nebo části programu):

- průřezové téma Environmentální výchova

- Člověk a jeho svět; Člověk a příroda; Člověk a zdraví

- osobnostní a sociální výchova

- matematika, fyzika, občanská výchova

Cíle:

Účastníci se
- naučí rozeznávat obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie
- na konkrétních příkladech si uvědomí jejich výhody a nevýhody, příležitosti i rizika i s ohledem na společnost a životní prostředí
- na příkladech technologií ve Spolkovém domě pochopí principy tvorby energetického mixu
- uvědomí si význam úspor energie a seznámí se s konkrétními možnostmi šetření energií v domácnosti